Informacje

15.11.2010 11:23 Ankieta wyborcza

Waldemar Fydrych

KOMUNIKACJA

1. Opłaty za wjazd do centrum miasta. Czy jest Pan zwolennikiem takiego pomysłu?

Czy realne jest wprowadzenie takich opłat w ciągu najbliższej kadencji?

Wprowadzenie opłat za wjazd do centrum miasta jest dziś nierealne z racji, iż przez centrum przejeżdża także ruch tranzytowy, który obecnie nie ma innej alternatywy przejazdu. Dopóki nie zostanie zakończona przynajmniej jedno z ramion Obwodnicy Ekspresowej Warszawy, ruch tranzytowy będzie zmuszony korzystać z dróg warszawskich. Według planów, zakończenie Obwodnicy Ekspresowej sytuuje się realnie na lata 2013 – 2014, z możliwymi poślizgami do 2015 r. zatem pod koniec, lub już po końcu najbliższej kadencji.

2. Na Bemowo czy na Targówek? Gdzie w pierwszej kolejności powinno dojeżdżać metro?

W rozwiązaniu problemów transportu szynowego (poza tramwajami) miasto winno w maksymalny sposób oprzeć się na istniejących liniach kolei podmiejskich i projektować swoje inwestycje pod kątem maksymalizacji wygody połączeń między systemem transportu miejskiego a systemem podmiejskich kolei.

Na dzień dzisiejszy istnieje już wybudowana w 2010 roku Linia < S9 > (W-wa Gdańska – Legionowo), która posiada dwa przystanki na Targówku, i która dociera do Dworca Gdańskiego, gdzie z kolei jest połączenie z metrem.

Identyczne rozwiązanie przy stosunkowo niewielkich inwestycjach, można by zastosować w przypadku Bemowa, którego władze dzielnicy proponują uruchomienie transportu kolejowego po istniejących torach do Dworca Gdańskiego, pod warunkiem wybudowania 3 stacji przy stosunkowo niewielkim koszcie 30 do 40 milionów złotych. Uważam zatem, za najbardziej kluczowe skupienie się na jak najszybszym zrealizowaniu tej koncepcji (100 razy tańszej od np. kosztów budowy nawet pierwszego odcinka metra na odcinku Rondo Daszyńskiego – Dworzec Wileński).

Kwestia kierunku kolejności budowy kolejnych odcinków metra może zostać rozważona po analizie w jakim stopniu zrealizowanie tej koncepcji czasowo zaspokoiło zapotrzebowanie mieszkańców Bemowa.

3. Buspasy. Czy powinno być ich więcej? Jeśli tak, to gdzie powinny powstać kolejne?

Buspasy, w szczególności funkcjonujące w godzinach maksymalnego ruchu, są jak najbardziej właściwym rozwiązaniem. Jest kwestia sposobu, w jaki wyodrębniać fizycznie przestrzeń dla przejazdu autobusów (i taksówek), tak aby primo kierowcy mogli łatwo ją rozpoznawać (np. w warunkach zimowych, gdy jest dużo śniegu), segundo, aby wjazd na nią był dla prywatnych kierowców sprawą bardziej skomplikowaną, powstrzymującą nadużycia. Wiem, także, że w innych miastach Europy buspasy funkcjonują, jest już obszerne doświadczenie w sprawie ich projektowania, i należy z tego doświadczenia w szerokim zakresie korzystać. Na pewno należy wprowadzać je na wszystkich trasach prowadzących z i do lokalizacji, dla których autobus jest jedyną alternatywą transportu miejskiego.

4. Czy jest Pan za likwidacją licencji taksówkowych?

Nie jestem za likwidacją licencji taksówkowych, albowiem uważam, że taksówki stanowią integralną, acz w dużej mierze prywatną część transportu miejskiego. Jako taka muszą gwarantować klientom odpowiednią jakość usług i bezpieczeństwo. Na przykład, gwarantować, iż osoba świadcząca usługę taxi nie była karana, nie była zatrzymywana za jazdę po pijanemu, posiada bezpieczny samochód... etc.

Uważanie licencjonowania za coś negatywnego jest naiwne. W wielu krajach o niekwestionowanej gospodarce rynkowej obowiązują licencje na szereg zawodów z zasady związanych z bezpieczeństwem konsumentów (medycyna, usługi prawnicze, itp.) - negowanie systemu licencji poprzez powoływanie się na wolność gospodarczą jest zatem argumentem obłudnym.

Natomiast za nienormalne i absolutnie naganne uważam fakt, że na wydanie licencji po zdanym egzaminie czeka się w Warszawie dwa lata. To musi ulec zmianie – musi być nieprzekraczalny okres wydania licencji (tak jak zresztą każdego innego dokumentu urzędowego). Jeśli okres ten jest przekroczony bez odpowiedzi ze strony urzędu, to primo wymagałbym sankcji wobec odpowiedzialnego urzędnika, przy segundo jednoczesnym uznaniu, iż brak odmowy oznacza tym samym udzielenie takiej licencji, tym samym dające prawo starającemu się do otrzymania natychmiastowego (w trybie jednego dnia) poświadczenia udzielenia licencji przez Urząd.

INWESTYCJE

5. Most Krasińskiego czy most Południowy – która inwestycja jest pilniejsza?

Zdecydowanie Południowy – jest częścią Ekspresowej Obwodnicy Warszawy i jako taki jest elementem trasy, która ma za zadanie odciążyć centrum Warszawy od ruchu tranzytowego. Dodatkowo, z uwagi na bardzo intensywną zabudowę ciągnącą się w kierunku południowym po obydwu stronach Wisły, niezbędny jest most Południowy, aby odblokować trakty wiodące do Mostu Siekierkowskiego od południa po obydwu stronach rzeki.

Most Krasińskiego jest mostem lokalnym (warszawskim), wzbudza wiele zastrzeżeń, także wśród mieszkańców, a ponadto budowa Mostu Północnego i zakończenie północnego odcinka Ekspresowej Obwodnicy Warszawy (S8) rozwiązałyby na razie problemy ruchu po stronie północnej.

6. Jaka inwestycja drogowa w Warszawie jest według Pana najpilniejsza?

Zakończenie trzech planowanych obwodnic: Śródmiejskiej i miejskiej (odciążenie centrum z ruchu warszawskiego) i ekspresowej (odciążenie centrum z ruchu tranzytowego).

7. Które z miejskich spółek należy sprywatyzować?

Nie jestem za prywatyzacją miejskich spółek dla spełnienia utopii tzw. „wolnego rynku", który już kilkakrotnie, w tym niedawnym globalnym kryzysem finansowym, udowodnił, że nie gwarantuje niczego oprócz koncentracji kapitału.

Spółki miejskie zaspokajają z założenia niezbędne lub ważne potrzeby miasta. Nie należy przekazywać ich majątku trwałego kapitałowi prywatnemu.

Jeżeli już, to jestem za prywatyzacją części operacyjnej (poprzez zawieranie w drodze przetargu publicznego stosownych umów z prywatnymi firmami na zarządzanie i eksploatację). Natomiast jestem za pozostawianiem majątku trwałego miejskich spółek w rękach miasta - jego dzierżawa winna stanowić istotne źródło dochodu w miejskim budżecie. Tego typu rozwiązanie zmniejszy znacząco problem partyjniactwa w zarządach spółek, ale nie pozbawi miasta cennej infrastruktury.

W tym miejscu ku przestrodze opowiem anegdotę o „sukcesie" prywatyzacji linii tramwajowych w amerykańskich miastach. Do końca lat 20 i wczesnych 30 ubiegłego wieku w wielu miastach w Stanach Zjednoczonych znakomicie funkcjonowały międzymiastowe i miejskie prywatne systemy szynowe. Ich całkowita i szybka śmierć nastąpiła w momencie, gdy koalicja składająca się z producentów samochodów i opon samochodowych założyła specjalną firmę do wykupu tych prywatnych linii, które następnie błyskawicznie zostały zlikwidowane otwierając rynek dla masowej sprzedaży samochodów. Dopiero dziś mozolnie próbuje się odbudować tę zniszczoną sieć, której końca smutnym świadkiem zostały sławne tramwaje z San Francisco. Podobny zresztą proces nastąpił w Wielkiej Brytanii, co świadczy o tym, iż nie jest to aberracja wolnego rynku, ale normalna jego konsekwencja.

8. Skutki światowego kryzysu gospodarczego Warszawa odczuje dopiero w przyszłym roku. Skąd czerpać dodatkowe pieniądze, aby deficyt był jak najmniejszy?

Zwiększać wpływy – np. z parkingów dzierżawy innej infrastruktury miejskiej – patrz punkt powyżej i poniżej. Zwiększać oszczędności. Stawiać na strategię udziału miasta w dochodowych na przestrzeni czasu przedsięwzięciach, zamiast oddawać dochodowe inwestycje w prywatne ręce.

PARKOWANIE

9. Czy miasto powinno rozszerzać strefę płatnego parkowania? Gdzie trzeba to zrobić w pierwszej kolejności?

Strefa płatnego parkowania powinna w szybkim czasie być poszerzona na całe szeroko rozumiane centrum: po stronie lewobrzeżnej na północ przynajmniej do Słonimskiego, a w drugim rzucie do poziomu Placu Wilsona, na zachód do ulicy Towarowej, na południe do poziomu ulicy Woronicza, a w drugim rzucie do Alei Wilanowskiej.

Po stronie prawobrzeżnej w kierunku południowym na pewno aż do Ronda Wiatraczna i wokół Ronda, obejmując Saską Kępę, przynajmniej w części do Alei Stanów Zjednoczonych. W kierunku północnym do Starzyńskiego, a na wschód do linii wyznaczonej przez ulicę Szwedzką oraz po zachodniej stronie torów kolejowych. Parkingi są źródłem stałego dochodu dla miasta. Nie ma powodu, aby tego dochodu miasto miało się pozbywać. Można tylko rozważyć gradację opłaty parkingowej między ścisłym centrum a poza nim (niższe opłaty poza ścisłym centrum).

10. Plac Trzech Krzyży:
a.) Rewitalizować według wybranego projektu przed Euro2012, a budowę podziemnego parkingu odłożyć do czasu, aż pojawi się prywatny inwestor.
b.) Zbudować parking za miejskie pieniądze. Odłożyć rewitalizację.

b.)Jestem za zrobieniem czegoś raz a dobrze. Stopniowe podniesienie stawek opłat za parkingi uliczne (patrz punkt niżej) doprowadzi do wzrostu opłacalności przedsięwzięć parkingów podziemnych, które niestety są dość kosztowne w stosunku do rozwiązań naziemnych, i przy dzisiejszych stawkach opłat - nieopłacalne. Przy aktualnych stawkach, trudno zatem liczyć na zainteresowanych inwestorów zewnętrznych. Z drugiej strony, gdy stawki będą gwarantowały odpowiednią opłacalność, inwestycja taka równie dobrze może być realizowana przez miasto, albowiem będzie gwarantowała stałe źródło przychodu w budżecie miejskim. Stawki opłat za parking są tutaj jednak warunkiem sine qua non.

11. Czy ma Pan pomysł, jak rozwiązać problem z parkowaniem w szeroko rozumianym centrum miasta?

Jestem zwolennikiem stopniowego podwyższenia opłat za parkowanie w centrum miasta do znacznie wyższych stawek (dwa do trzy razy wyższych). Docelowo podwyższenie tych opłat spowoduje zmniejszenie zainteresowania transportem samochodowym do centrum, a podwyższenie stawek opłat za parkowanie stworzy bardziej opłacalne warunki dla budowy podziemnych lub naziemnych, wielopoziomowych parkingów miejskich.

Jednocześnie jednakże trzeba mieć na uwadze, iż miasto nie zapewnia dogodnego transportu poza-samochodowego z niektórych lokalizacji, w których jednocześnie nastąpiła i następuje znacząca urbanizacja. Trudno jest na przykład wymagać od ludzi z Wilanowa czy Konstancina, którzy mają bardzo ograniczone możliwości korzystania z alternatywnego transportu, aby podróżowali do centrum na piechotę. W tym kontekście wydaje się całkowicie niezrozumiałe odłożenie do roku 2023 projektu transportu tramwajowego w kierunku Wilanowa i tym samym skazanie na wiele lat tej dzielnicy na komunikacyjne odcięcie od reszty Warszawy. Identyczna sytuacja dotyczy bardzo gęsto zaludnionego Gocławia, który też nie dysponuje żadnym szynowym połączeniem zresztą miasta ani nawet bliską perspektywą takiego połączenia.

Zatem, podwyższanie stawek musi iść w parze z rozwojem alternatyw transportu: rozwoju linii transportu szynowego, w tym tramwaju, tworzenia bezpiecznych ścieżek rowerowych i tworzenia parkingów poza centrum wokół głównych węzłów transportu miejskiego (dworce kolei podmiejskich, końcowe stacje metra, etc.), gdzie ludzie z zewnątrz Warszawy lub jej obrzeży będą w stanie zostawić samochód, którym podróżowali, aby włączyć się do korzystania z sieci transportu miejskiego.

PRZESTRZEŃ MIEJSKA

12. Trwa lifting Dworca Centralnego, ale jego losy nie są przesądzone. PKP planowało go wyburzyć i zbudować od nowa. Czy jako prezydent podjąłby Pan decyzję o wyburzeniu, czy też zabronił tego i nakazała dworzec wyremontować?

Dworzec Centralny tak jak Pałac Kultury jest częścią historii Warszawy. Jestem przeciwny wyburzaniu charakterystycznych dla krajobrazu miejsc tylko dlatego że powstały w czasach świetlanego socjalizmu. One też są częścią naszej historii, i często z punktu widzenia architektury prezentują bardziej interesujące walory niż obiekty obecnie budowane. Casus wyburzenia Pawilonu Supersam przy Rondzie Unii Lubelskiej, pierwszego w Warszawie dużego sklepu samoobsługowego, który został wyróżniony na Biennale w Sao Paulo w 1962 roku, jest dla mnie skandaliczny. Równie skandaliczny jest dla mnie planowany w miejsce Supersamu banalny biurowiec wysokości 90 metrów (30 pięter) całkowicie odstający od charakteru otaczającej architektury. Jestem zdecydowanie za rewitalizacją Dworca, a nie jego anihilacją i wybudowaniu w tym miejscu kolejnego nieciekawego obiektu architektonicznego.

13. Czy zamierza Pan rewitalizować plac Bankowy? Czy będzie bardziej przypominał deptak, czy wygodne skrzyżowanie?

Sprawa placu Bankowego jest do rozwiązania w podobny sposób jak placu Trzech Krzyży. Wszelka rewitalizacja musi być robiona raz a dobrze, z uwzględnieniem inwestycji towarzyszących jak parkingi podziemne. Jest to jednak punkt bardziej węzłowy dla komunikacji miejskiej i to zarówno samochodowej jak i publicznej, jak również znajdują się przy nim i w jego okolicach siedziby ważnych urzędów, a zatem jego zagospodarowanie nie może być całkowicie w oderwaniu od tej specyfiki. Wyobrażam sobie, że poszedłbym bardziej w kierunku wygodnego skrzyżowania.

14. Czy według Pana przed Pałacem Prezydenckim powinien stanąć pomnik upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej?

Dla mnie drewniany krzyż, i ten pierwszy, i ten który został ponownie przyniesiony przez tzw „obrońców krzyża" nie stanowił wielkiego problemu, a fakt jego istnienia był celowo podkręcany i przez dziennikarzy i przez polityków, radnych, że mogą zaistnieć do woli w mediach. Jest tradycją polską stawianie krzyży w miejscach publicznych, i nie ma co dostawać na ich widok zbiorowej paranoi.

W sprawie samego pomnika, można zrobić referendum z podaniem trzech alternatywnych możliwości jego usytuowania i dać mieszkańcom Warszawy szansę na opowiedzenie się w tej sprawie.

SPRAWY SPOŁECZNE

15. Czy jako prezydent stolicy pójdzie Pan na Paradę Równości?

Jako prezydent miasta będę zezwalał na wszystkie parady gwarantowane prawem do demonstracji publicznej: zarówno Paradę Równości, jak i Paradę Ruchu Wolnych Konopii czy też Marsz Niepodległości organizowany przez środowiska narodowe. Warunkiem będzie, aby składający o pozwolenie robili to zgodnie z obowiązującymi przepisami, i aby nie dopuszczali się w czasie swych imprez działań niezgodnym z prawem.

Nie zamierzam chodzić na żadne manifestacje, albowiem jako Prezydent mam reprezentować i działać na rzecz wszystkich mieszkańców Warszawy i ich środowisk, a nie traktować ich wybiórczo. Stanowisko Prezydenta Miasta to funkcja publiczna a nie działalność pozarządowa czy prywatna.

16. Czy miasto powinno inwestować w budowę tanich osiedli komunalnych?

Jestem przeciwny budowie wydzielonych „tanich osiedli komunalnych", które po pewnym czasie stawać się będą ghettami dla osób najuboższych.

Zamiast tego Miasto powinno: 1) negocjować możliwości wykupu na atrakcyjnych „hurtowych" warunkach mieszkań w budynkach budowanych przez prywatnych inwestorów (szczególnie w warunkach podaży przewyższającej popyt, tak jak np. ma to miejsce w chwili obecnej) i wynajmować je jako lokale komunalne osobom mniej zamożnym na preferencyjnych stawkach czynszu, 2) równolegle promować prywatne inwestycje pod wynajem po preferencyjnych stawkach budowane przez prywatnych inwestorów, 3) budować własne budynki komunalne. Wszystko to jednak w sposób zintegrowany geograficznie z budownictwem prywatnym dla ludzi zamożniejszych.

17. Warszawskie bazary (Bakalarska, Szembeka, rondo Wiatraczna) - czy zachować je w obecnej formie, czy zastąpić pasażami handlowymi, jak to się stanie z bazarem Banacha?

Jestem za dalszym nieprzerwanym istnieniem warszawskich bazarów jako części tradycji Warszawy datującej jeszcze do czasów przedwojennych. Jestem za współpracą ze środowiskami kupieckimi w celu wypracowania takiej możliwości fizycznej renowacji tych bazarów, aby z jednej strony były schludne, a z drugiej zachowały swoją „swojską" specyfikę. Należy podkreślić, iż w innych „eleganckich" stolicach takich jak Paryż, gdzie długo mieszkałem, tzw. „marche" czyli bazarki funkcjonują znakomicie, i są częścią życia mieszkańców tych miast w sposób równie uprawniony co centra handlowe ze szkła i stali.

SPORT, EDUKACJA, ZDROWIE

18. W jaki sposób według Pana można stosunkowo niewielkim kosztem zwiększyć rodzicom z Białołęki dostęp do miejskich przedszkoli?

Można rozważyć i przetestować system darmowego przewozu dzieci do bardziej oddalonych przedszkoli, w których są dostępne miejsca dla przedszkolaków z innych dzielnic – system tzw. „busingu" jest stosowany dla szkół publicznych w USA – charakterystyczne żółte autobusy podjeżdżają do punktów zbiórki dzieci, na które są przyprowadzane przez rodziców o określonych godzinach. Nie myślę, że byłby to wielki koszt. Skoro stać prywatne sklepy takie jak „Ikea" na darmowe autobusy dowożące klientów do ich oddalonych placówek, nie widzę dlaczego tak ogromnej „firmy" jak Warszawa miałoby nie stać.

Dodatkowo należy rozwijać system miejskich przedszkoli w dzielnicach – jeżeli plan miasta przewiduje rozwój budownictwa mieszkaniowego w danych lokalizacjach, musi też przewidywać dla tych lokalizacji miejsca pod budowę usług towarzyszących takich jak przedszkola i szybką ścieżkę dla inwestujących w tego typu usługi i infrastrukturę budowlaną.

Należy również zrównać pomoc dopłat do prywatnych i publicznych przedszkoli, jednocześnie zapewniając poprzez odpowiedni system kontroli, iż pieniądze te trafiają do prawdziwych przedszkoli, które spełniają wymogi.

19. Czy miasto powinno wyłożyć pieniądze na nowe obiekty sportowe dla Polonii? Czy taki postulat jest w Pana programie wyborczym?

Jestem absolutnie za nowym obiektem sportowym dla Polonii. Nie ma najmniejszej przyczyny, aby Urząd Miasta faworyzował tylko jeden z klubów, i to jeszcze noszącego tak dumną nazwę.

20. Czy miasto powinno najbardziej zadłużone szpitale przekształcać w spółki prawa handlowego?

Jestem za publiczną własnością środków trwałych a zarządem szpitali przez prywatne lub publiczne spółki prawa handlowego na podstawie transparentnych umów poddawanych kontroli publicznej. Natomiast należy pamiętać, iż żaden system opieki zdrowotnej nie będzie funkcjonował dobrze dopóki odmowa przyjęcia do placówki osoby zagrożonej utratą życia czy stałą utratą zdrowia nie będzie się spotykać się ze znaczącą konsekwencją karną i finansową liczoną w setkach tysięcy złotych a nie w setkach złotych.

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
  • ZASADY FORUM: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN Warszawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Dodaj swój komentarz »

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?

Zostań Reporterem 24 - wyślij nam swój materiał przez Kontakt24 lub kontakt24@tvn.pl

Oglądaj wideo

Oglądasz: Mur runął na parkingu

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Wybite szyby i zniszczone auta

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Z tramwaju wprost pod koła

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Anioł objawił się na Ursynowie

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Hipsterskie śniadania w autobusowej hali

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Zorganizowali "gang dzieciaków" i pomazali chodniki

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: To może być bardzo droga podróż

Przeczytaj o tym więcej »

Ulice

Komunikaty o utrudnieniach na drogach

Pałac kultury i nauki Mapy z informacjami o ruchu drogowym - Targeo.pl
  • 07:31 Marsa/Żołnierska: uszkodzona sygnalizacja świetlna
  • 09:46 Tunel na ulicy Globusowej: utrudnienia
  • 08:42 Powstańców Śląskich/Połczyńska: potrącenie 2 osób

Absurdy

Dokąd zmierzasz, Ursusie?

Dokąd zmierzasz, Ursusie?

Mieszkańcy Ursusa nie chcą, by jedna z ulic nosiła nazwę Quo Vadis. Twierdzą, że tytuł powieści Henryka Sienkiewicza ma zbyt trudną pisownię. WIĘCEJ »

Zobacz więcej absurdów »